Epäpuhtauksilta suojaavalla kerroksella varustettu juomavesiputkijärjestelmä SLA® Barrier putket

SLA® Barrier ‑putket – sertifioitu juomavesikäyttöön

Sertifioidut ja epäpuhtauksilta suojaavalla kerroksella varustetut muoviputkijärjestelmät tarjoavat ratkaisun, kun juomaveden laatu on vaarassa. Ne vastaavat myös suunnittelijoiden ja vesilaitosten kohtaamiin haasteisiin alueilla, joilla maaperä on ylilannoitettu ja kemiallisesti saastunut. Putket auttavat takaamaan juomavesivarojen kestävyyden ja edistävät hyvää elämänlaatua. Lisäksi putket soveltuvat edistykselliseen kaivamattomaan asennukseen, mikä lisää kustannushyötyjä ja mahdollistaa pitkäikäisten putkistojen toteuttamisen.

Vesi on tärkeä luonnonvara ja elämän edellytys. Maailmanlaajuisesti pohjavesivarat ovat merkittävä veden lähde. (Saksassa ne tuottavat tällä hetkellä keskimäärin 120 litraa vettä henkeä kohti päivässä.) Nykyaikaisessa vesihuollossa tärkeintä on varmistaa, että kaikkia käytettävissä olevia teknisiä ratkaisuja hyödynnetään, jotta epäpuhtauksien pääsy juomaveteen estetään. Vesihuollon tavoitteena on taata juomaveden tasainen ja korkea laatu aina veden tuotannosta sen jakeluun putkistoa pitkin.

Mitä tapahtuu, jos ympäristövaikutukset heikentävät juomaveden laatua ja lisäävät vesilaitosten kantamaa vastuuta? Saksan liittovaltion ympäristöviraston äskettäisissä tutkimuksissa todettiin muun muassa, että maan pohjavedessä on liikaa nitraattia. Syynä ovat typpilannoitteet eli kivennäislannoitteet ja lietelanta, joita levitetään pelloille maatalouden yleisten käytäntöjen mukaisesti. Tilanteen johdosta vesilaitokset ovat joutuneet tekemään aiempaa merkittävästi suurempia taloudellisia investointeja varmistaakseen, että pohjavedestä saatava juomavesi on turvallista eikä sisällä haitallisia aineita. Sen takaaminen vaatii myös yhä kehittyneempiä teknologisia prosesseja.

Epäpuhtauksien ehkäiseminen on tärkeä osa koko prosessiketjua aina juomaveden tuotannosta ja käsittelystä sen jakeluun putkistoa pitkin. Tulevaisuudessa tämän merkitys korostuu entisestään.

Epäpuhtauksia ehkäisemällä voidaan suojata pohjavesivaroja saastumiselta ja vähentää samalla vaivaa ja kustannuksia, joita teknologisesti vaativien, aikaa vievien ja kalliiden juomaveden käsittelyprosessien käyttöön liittyy. Pahimmassa tapauksessa epäpuhtauksista voi koitua vakavia terveyshaittoja. Jotta juomavesi pysyisi puhtaana kuluttajille asti ja turvallisen juomaveden kestävä jakelu voitaisiin turvata, egeplast on kehittänyt putkijärjestelmiä, jotka tarjoavat erinomaisen suojan 100 vuoden käyttöikänsä ajaksi ja mahdollistavat kustannustehokkaan kaivamattoman asennuksen. Tavalliset putket eivät anna vastaavaa suojaa.

Suunnittelijoiden ja vesilaitosten on toisinaan asennettava juomavesiputkia alueille, joiden maaperä on saastunut tai vaarassa saastua. Tällöin myös putkistossa kulkeva vesi voi saastua, jos haitalliset aineet pääsevät putken seinämän läpi. Epäpuhtauksien syynä voi olla esimerkiksi liiallinen lannoittaminen tai maaperän saastuminen hiilivetyjen takia teollisuusalueilla.

egeplastin kehittämässä SLA® Barrier ‑putkijärjestelmässä hyödynnetään älykästä kestomuovien ominaisuuksien ja metallin suojavaikutuksen yhdistelmää. Järjestelmä estää epäpuhtauksien pääsyn juomaveteen ja suojaa sitä tehokkaasti. Samalla järjestelmä tarjoaa kustannusetuja, jotka liittyvät muoviputkien edistyksellisiin asennusmenetelmiin.

Epäpuhtauksien pääsy juomaveteen myös järjestelmään kuuluvien liitosten kautta on estetty. Asennuksessa käytetään DVS:n sääntöjen mukaisia liitostekniikoita. Sääntöjen mukaan järjestelmän liitoskohdissa ei saa olla diffuusiosuojaamattomia tiivistysrenkaita.

SLA® Barrier ‑putkijärjestelmä on sertifioitu asennettavaksi maaperään, joka on saastunut tai vaarassa saastua. Sertifikaatin myönsi alankomaalainen KIWA-instituutti jo vuonna 1995.

Järjestelmä täyttää Alankomaissa sovellettavan standardin BRL 17101 tiukimmat vaatimukset. Standardi säätelee saastuneeseen maaperään asennettavien juomavesiputkien vaatimuksia ja asettaa sertifiointikriteerit suojaputkille, joissa on alumiininen suojakerros.

Vasikään uudistettu standardi määrittää nyt myös vaatimukset putkille, joita käytetään erittäin saastuneilla alueilla eli niin kutsutuilla luokan III alueilla. Luokka III sisältää tarkan kuvauksen saastumisen eri muodoista ja kattaa jopa kyllästetyt myrkylliset aromaattiset hiilivedyt, joita esiintyy ympäröivässä maaperässä. SLA® Barrier ‑putkijärjestelmä täyttää myös luokan III vaatimukset ja tarjoaa siten täyden suojan kaikkia epäpuhtauksia vastaan.

Lisätietoa myös egeplastin sivuilta

Dr.-Ing. Michael Stranz

michael.stranz@egeplast.de